Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOMESTICKER.PL

Z dnia 01.09.2015 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Serwis homesticker.pl jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) dostępnym pod adresem strony internetowej www.homesticker.pl, należącym do Rafała Rzecińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą HOME Sticker – Naklejki Dekoracyjne Rafał Rzeciński, ul. Mazowiecka 14/15, 18-300 Zambrów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,                  NIP: 7231625057, REGON: 362311188, telefon: 511 492 341, e-mail: kontakt@homesticker.pl

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel naklejkami (dalej „Produkt”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
3. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania umów sprzedaży przez Sprzedawcę, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Prezentowane na stronie Sklepu Produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
6. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Rozdział II

Definicje

§2

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1) Sklep – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.homesticker.pl w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość,
2) Klient – oznacza osobę fizyczną (dalej „Konsument”), osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca”), korzystającą ze Sklepu,
3) Produkt – oznacza wszelkiego rodzaju naklejki wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta. Rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
4) Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Klienta, panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez Administratora, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie zamówieniami i adresami,
5) Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia.

ROZDZIAŁ III UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§3

Do korzystania ze Sklepu, konieczne jest posiadanie oprogramowania, w szczególności:

a) przeglądarki internetowej typu MozilaFirefox 3 lub nowsza, Opera 23 lub nowsza, Chrome 10 lub nowszy, Internet Explorer 7 lub nowszy, a także

b) minimalnej rozdzielczości ekranu monitora 1024×768 pikseli,

c) połączenia z siecią Internet,

d) aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, włączonej obsługi JavaScript oraz plików Cookies.

§4

1. W celu dokonania zakupu w Sklepie, Klient może dokonać rejestracji na stronie homesticker.pl w wyniku czego zostanie utworzone Konto. Klient może dokonać zakupu bez konieczności logowania wybierając opcję „bez logowania”
2. W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy wypełnić formularz z danymi zamawiającego (dalej „Konto i szczegóły płatności”), który pojawi się w trakcie składania zamówienia.
3. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) firmę( jęzeli chce otrzymać fakturę VAT)
c) adres poczty elektronicznej e-mail;
d) numer telefonu;
e) adres;
f) miejscowość;
g) kraj;

h)wybrać region;
i) hasło

§5

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w Sklepie zostaje zawarta w momencie założenia przez Klienta Konta o którym mowa w § 4 ust 2. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Klient poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

a) zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;

b) zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych w rozdziale IX niniejszego Regulaminu oraz pod Formularzem rejestracyjnym.

4. Sklep jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5. Prowadzenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

ROZDZIAŁ IV PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6

1. Oferta sklepu stanowi ofertę handlową, a Klient składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym homesticker.pl

2. Klient może składać zamówienia:

 a) całodobowo za pośrednictwem strony internetowej www.homesticker.pl korzystając z ikony koszyka,

b)całodobowo wysyłając e-mail z zamówieniem na adres: kontakt@homesticker.pl,

 c)od pon. do piątku. w godz. 10:00-18:00 pod nr tel. 511 492 341.

3. W zamówieniu klient wskazuje:

– zamawiany towar z wyszczególnieniem ilości poszczególnych produktów,

– kolor, odbicie lustrzane (tak/nie)

– adres, na jaki ma zostać dostarczony towar,

– sposób dostawy,

– formę płatności,

– dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w przypadku chęci otrzymania takiego dokumentu).

4. Do każdego zamówienia sklep internetowy homesticker.pl dołącza paragon fiskalny uwzględniający wartość zamówionych towarów oraz koszty przesyłki. Istnieje także możliwość otrzymania faktury VAT – w takiej sytuacji należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia oraz wpisać dane firmy.

5. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

6. Sklep Internetowy homesticker.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta.

7. Sklep Internetowy homesticker.pl pobiera opłatę za ponowne wysłanie towaru w przypadku, gdy kupujący błędnie podał dane wysyłkowe i przesyłka nie została dostarczona. Koszty ponownej wysyłki Klient zobowiązany jest uiścić z góry na konto bankowe sklepu,

8 .Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Potwierdź zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze sklepem Home Sticker – Naklejki Dekoracyjne umowy
kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

§7

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

2. Zamówienia złożone przed zmianą o której mowa w ust 1 powyżej, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Nie dotyczy to Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§8

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych Zamówień, w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem.
2. Z zastrzeżeniem Zamówień opłacanych za pobraniem, Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia są anulowane przez Sprzedawcę i umowę uważa się za nieważną.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
1) ustalania indywidualnie z Klientem terminu opłacenia Zamówienia.
2) usunięcia Konta w przypadku nie opłacenia przez Klienta 3 kolejnych Zamówień.
4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Sprzedawcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie.

ROZDZIAŁ V PŁATNOŚĆ

§9

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Produkt:
1) przelew zwykły na rachunek firmowy w banku PKO BP;
2) opłata za pobraniem/przy odbiorze;

Rozdział VI DOSTAWA

§10

1. Sprzedawca oświadcza, iż zamówiony Produkt zostanie wysłany do Klienta w możliwie jak najszybszym czasie jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o której mowa §6.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu, o czym każdorazowo poinformuje Klienta.
3. Przewidywany termin dostarczenia do Klienta zamówionego Produktu to 24 godziny od wysłania Produktu przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca poinformuje każdorazowo drogą elektroniczną Klienta o wysyłce zamówionego Produktu.

§11

1. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionego, opłaconego i wysłanego Produktu, Sprzedawca po uprzednim kontakcie z Klientem może ponownie przesłać Produkt do Klienta na jego koszt.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty na którą składa się koszt odesłania Produktu do Sprzedającego w wyniku nie odebrania go przez Klienta oraz koszt ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem podanym w § 12 ust. 4 i 7.

§12

1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia Produktu z pośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia.
2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie, Klient zgodnie z ustawą prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:
1) przesyłka kurierska,
2) przesyłka kurierska pobraniowa,

3) list polecony priorytetowy

4) przesyłka do paczkomatu

4. Podstawowy koszt dostawy Produktu jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności i wynosi przy:
1) przesyłce kurierskiej i płatności przelewem zwykłym – 17,0 PLN;
2) przesyłce kurierskiej i płatności za pobraniem  – 18,0 PLN;

3) przesyłce paczkomatowej i płatność online lub przelewem tradycyjnym – 13,0 PLN.

6. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce „Wysyłka i koszty dostawy”.
7. Ostateczny koszty wysyłki zależy od wagi oraz rozmiarów Produktu. Klient jest każdorazowo informowany o koszcie wysyłki podczas składania Zmówienia.

ROZDZIAŁ VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§13

Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, ze względu na to, iż Produkt zamawiany w Sklepie jest każdorazowo produkowany według indywidulanej specyfikacji Konsumenta.

ROZDZIAŁ VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§14

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Produktu, o których Konsument wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Produktu.

§15

Sprzedawca oświadcza, iż Produkty obejmujące sprzedaż w sklepie homesticker.pl mogą mieć nieznaczne odstępstwa kolorów, formatów przedstawionymi Klientowi na stronie Sklepu i nie stanowi to o niezgodności Produktu z umową sprzedaży.

§16

1. Sprawdzenia jakości dostarczonego Produktu, należy dokonać przed jego montażem.

2. Produkty dostępne w Sklepie wymagające montażu powinny zostać zmontowane przez specjalistę posiadającego stosowną wiedzę i doświadczenie, zgodnie z instrukcją dostępną w zakładce „Instrukcja naklejania”

3. Farby o wysokiej zawartości lateksu i farby zmywalnie niekorzystnie wpływają na przyczepność naklejek. W przypadku tych farb prosimy o wcześniejszy kontakt wówczas przed złożeniem zamówienia na życzenie klienta zostanie wysłana próbka folii.

§17

1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na
adres e -mail: kontakt@homesticker.pl

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).

3. Reklamacja nie przysługuje z tytułu nieprawidłowego montażu Produktu w przypadku nie zachowania przez Klienta wymagań o których mowa w § 16.  

4. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z umową montażu Produktu nie są podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.

5. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu 511492341

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta razem z Produktem.

7. Reklamowany Produkt należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu.
8. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

9. Ograniczenie wskazane w ust. 8 nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.

10. Konsument może żądać usunięcia wady Produktu na wolny od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.

12. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument.

13. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży przez okres 12 miesięcy od dnia jej otrzymania.

14. W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

15. W przypadku wysyłki towaru niezgodnego z zamówieniem klienta koszty zwrotu i ponownej wysyłki pokrywa sprzedający.

16. Sprzedawca nie odpowiada za brak przyczepności naklejek na farbach o wysokiej zawartości lateksu i farbach zmywalnych. Sprzedawca nie uznaje reklamacji związanych z tymi farbami. 

ROZDZIAŁ IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§18

1. Sprzedawca będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów.
2. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym i Koncie tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, a także firmę oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).

4. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych w szczególności w celach skorzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu oraz ewentualnie zawarcia umowy sprzedaży Produktu, a także statystycznych oraz marketingowych.
5. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Klienta dobrowolnie.
6. Udostępnione przeze Klienta dane osobowe będą chronione przez Administratora z zachowaniem najwyższej staranności.

7. Ponadto Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Sprzedawcę usług na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
8. Wniesienie przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych będących jednocześnie danymi wymaganymi do utworzenia Konta, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 18.08.2015 r.

4. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.

 

Select your currency